වයඹ පළාතේ ධීවර අමාත්‍යංශයේ මූල්‍යමය දායකත්වය ඇතිව පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් විසිතුරු මත්ස්‍ය හා ජලජ ශාක ව්‍යවසායකයන්ගේ ග්‍රාමීය ධීවර සමිතිය විසින් මාදම්පේ සමුපකාර රංග ශාලාවේදී 2017.09.28, 29, 30 සහ 2017.10.01 දින පෙ.ව. 9.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා පවත්වනු ලැබූ ප්‍රදර්ශනය ආරම්භක අවස්ථාවට ධීවර අමාත්‍ය ගරු සුමල් තිසේරා මැතිතුමා, ලේකම් ගීතා ධර්මසිරි මහත්මිය, පළාත් ධීවර අධ්‍යක්ෂ සුරාජ් සිරිසේන මහතා සහ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීතුමන්ලා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීවූහ.
උග්‍ර පානීය ජල හිඟයට මුහුණ දී සිටින පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට බවුසර් මගින් ජලය බෙදා දීමට වයඹ පළාත් ධීවර අමාත්‍ය ගරු සුමල් තිසේරා මැතිතුමාගේ අදහසක් අනුව ධීවර අමාත්‍යංශය කටයුතු කරන ලදී.වයඹ පළාත් ධීවර අමාත්‍යංශයේ මූල්‍යමය දායකත්වය ඇතිව, විශේෂිත විසිතුරු මත්ස්‍ය අභිජනන හා වගාකරුවන්ගේ සංවිධානය හා හක්වටුනාඔය, මාඑළිය, සියඹලන්ගමුව, මිරිදිය ධීවර සංවිධානය එක්ව ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන ලද විසිතුරු මත්ස්‍ය හා ජලජීවී වගා ප්‍රදර්ශනය 2017 සැප්. 14,15,16,17 දිනයන්හීදී පොල්පිතිගම, මාඑලිය දිමුතු සුභසාධක ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.